GALVENĀ INFORMĀCIJA

Mēs apzināmies Jūsu personas datu aizsardzības īpašo nozīmi; tāpēc mēs apkopojam un apstrādājam tikai datus, kas nepieciešami mūsu darbībai. Mēs apstrādājam personas datus likumīgi, pārredzami un godīgi, iepriekš noteiktiem mērķiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies pārliecināties, ka tie ir precīzi, droši, konfidenciāli, pareizi uzglabāti un aizsargāti.

 

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās Personas Datu Aizsardzības Regulas (“GDPR”) prasības, kā arī citas personas tiesību apstrādes prasības, kas noteiktas citos tiesību aktos.

UAB “Interversus”, uz. k. 302341918, juridiskās adreses - Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius (turpmāk - Datu pārzinis ) šajā konfidencialitātes politikā (turpmāk - Privātuma politika ) ir noteikti nosacījumi personas datu apstrādei Datu pārziņa kontrolētajā uzņēmumā un vietnes yesyes.lv (turpmāk - interneta vietnes ) izmantošanā. Privātuma politikas noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad apmeklējat interneta vietni, neatkarīgi no tā, kuru ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru utt.) izmantojat.

Ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt Privātuma politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat Interneta vietni, kas pieder Datu pārvaldniekam, jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neapmeklējiet šo Interneta vietni un neizmantojiet tās saturu un/vai pakalpojumus.

Sniedzot personas datus Datu pārvaldniekam (ieskaitot datus, kas tieši vai netieši tiek sniegti, apmeklējot un izmantojot Interneta vietni), jūs piekrītat un neiebilstat pret to, ka Datu pārvaldnieks tos pārvalda un apstrādā atbilstoši šai Privātuma politikai, Datu subjekta noteiktajiem mērķiem, procedūrām un atbilstošajiem tiesību aktiem.

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus, izmantojot Datu pārziņa vietni. Ja esat persona, kas jaunāka par 18 gadiem, pirms personiskās informācijas sniegšanas jums jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Pārstāvis - persona, kas pārstāv pircējus, Datu pārvaldnieka partnerus, piegādātājus, gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Par Datu subjektu šajā Privātuma politikā tiek uzskatīts Pārstāvis, Pretendents, Pircējs, Kandidāts, Zvanītājs pa tālruni, Piegādātājs vai jebkura cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Datu pārvaldnieks.

Pircējs - fiziska persona vai Pārstāvis, kurš iegādājies preces no Datu pārvaldnieka vai noslēdzis līgumu ar Datu pārvaldnieku par preču iegādi.


 

Datu pārzinis vāks personas datus saskaņā ar piemērojamo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem. Tāpat arī veic visus pamatotos tehniskos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu par Datu subjektiem iegūtos datu no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmaiņām.

Šīs privātuma politikas pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Likums par datu tiesisko aizsardzību, citi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību akti. Privātuma politikā lietotie termini ir saprotami, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un Latvijas Republikas likumā par personas datu tiesisko aizsardzību.

 

KĀDU INFORMĀCIJU MĒS APKOPOJAM PAR JUMS?

Informācija, ko sniedzat tieši jūs.

Informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu Interneta vietni.

Ja apmeklējat mūsu Interneta vietni, mēs apkopojam arī informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas pazīmes vai automātiski ģenerē apmeklējumu statistiku. Lasiet vairāk par "Sīkfaili".

Informācija no trešo personu avotiem

Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to atļauj piemērojamie likumi) un saistīt to ar citu informāciju, ko mēs saņemam no jums vai par jums. Informāciju par jums mēs varam iegūt arī no trešo personu sociālā tīkla pakalpojumiem, kad jūs izveidojat savienojumu ar tiem, piemēram, izmantojot "Facebook" kontu.

Cita mūsu apkopotā informācija

Mēs varam arī savākt citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai mūsu vietnes satura izmantošanu ar jūsu piekrišanu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju, tādā gadījumā jums var nebūt atļauts izmantot mūsu piedāvāto pakalpojumu.


 

PERSONAS DATU APSTRĀDE PREČU PĀRDOŠANAI

Pircēju personas datu apstrāde. Datu pārvaldnieks apstrādā šādus Pircēju personas datus:

Vārds, Uzvārds, Personas, kas iegādājas preces, vārds, uzvārds, Personas kods, Pilnvara, Pilnvaras termiņš, Pārstāvētā persona (attiecas uz pārstāvēto personu), Amats, Darba vieta (nodaļa), Telefona numurs, E-pasta adrese, Adrese, Preces saņēmēja adrese, Pirkumu un pasūtījumu vēsture, Elektroniskās komercijas gadījumā - maksājuma uzdevuma dati, Cita informācija attiecināma uz iegādājamo produktu vai pakalpojumu.

 

Dati tiek iegūti tieši no Pircējiem, izpildot līgumu ar Pircēju, un/vai no citām trešajām personām, kurām ir saistības ar Datu subjektu.

Mēs apņemamies nenodot jūsu personas datus nesaistītām trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

Ja ir Pircēja piekrišana personas datu izpaušanai;

Īstenojot savas saistības kā preču pārdevējam un/vai yesyes.lv platformas administratoram (dati tiek pārsūtīti (kurjeru) uzņēmumiem, kas nodrošina preču piegādi, Piegādātājiem);

Datu pārvaldnieka likumīgajās interesēs (piem., parāda piedziņas gadījumā);

Pilnvarotajām institūcijām Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

Datu pārzinis var sniegt Pircēju un citu datu subjektu personas datus šajā Politikā nenorādītiem datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus (veic darbus) Datu pārzinim un Datu pārziņa vārdā apstrādā Pircēju un datu subjektu personas datus. Datu pārziņiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Datu pārziņa norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams līgumā noteikto pienākumu pareizai izpildei. Ar datu pārziņu palīdzību Datu pārzinis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu apstrādātāji ir ieviesuši atbilstošus organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus un uztur personas datu konfidencialitāti.

Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un/vai līguma izpildi ar datu subjektu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1 daļas a un b apakšpunkts).

PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀS TIRDZNIECĪBAS MĒRĶIEM

Datu pārvaldnieks cenšas dalīties tikai ar jaunumiem un citu noderīgu informāciju ar jaunumu saņēmējiem. Tas tiek darīts saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Datu pārvaldnieks apstrādā personas datus tieša mārketinga nolūkos tikai ar tiešu Datu subjekta piekrišanu. Šādi Pircēju un citu Datu subjektu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos:

Vārds, Uzvārds, Telefona numurs, E-pasta adrese.

Pēc jaunumu nosūtīšanas Datu pārvaldnieks var apkopot statistiku par Datu subjekta rīcību saistībā ar jaunumu izmantošanu un saturu (piemēram, vai jaunumi ir lasīti, kādas interneta vietnes ir atvēris Datu subjekts).

Datu subjekta e-pasta adresi var izmantot, lai rādītu reklāmas, izmantojot Facebook, Google un citas reklāmas platformas, pielāgojot tās mērķauditorijai.

Balstoties uz jūsu sniegtajiem personas datiem, tiešā mārketinga nolūkos var tikt veikta jūsu personas datu profilēšana, lai piedāvātu jums individuāli pielāgotus risinājumus un ieteikumus. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt vai iebilst pret piekrišanu personas datu apstrādei, izmantojot automatizētu, ieskaitot profilēšanas, apstrādes metodi (ja šāda metode ir piemērojama).

Personas dati tiek iegūti tieši no Datu subjektiem. Personas datus Datu pārvaldnieks var pārsūtīt tikai trešajām personām, kas sniedz specializētus pakalpojumus e-pastu nosūtīšanai, kas pielāgoti reklāmas veidam, kas tiek pasūtīts, izmantojot reklāmas platformas.

Pircēju un citu Datu subjektu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas izteikta, iesniedzot savus datus un piekrītot personas datu apstrādei tieša mārketinga nolūkā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

Informējam, ka Datu subjektam ir tiesības iebilst vai jebkurā laikā atsaukt piekrišanu viņa personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, nenorādot iebilduma iemeslus:

 • Noklikšķinot uz saites “atrakstīties no jaunumiem”, kas atrodas jaunumu ziņas beigās; vai

 • Rakstot e-pastu uz [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 29 994 357.

Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

KO DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Personas dati tiek aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Mēs esam ieviesuši organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, ko mēs apkopojam savu pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Ņemiet vērā: lai gan mēs veicam pamatotus pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Mēs iesakām yesyes.lv platformas klientiem papildus ievērot minimālos personas datu aizsardzības pasākumus:

 • Neizpaust trešajām personām e-veikala pieteikšanās datus;

 • Izvēlieties vismaz 8 rakstzīmju paroli;

 • Neizmantot to pašu paroli vairākās interneta vietnēs;

 • Atjaunināt programmatūru un rūpēties par pretvīrusu aizsardzību.

Datu pārvaldnieks piemēro atšķirīgus personas datu uzglabāšanas noteikumus saskaņā ar tiesību aktu prasībām un ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus.

Personas datu uzglabāšanas noteikumi:

Personas datu apstrādes mērķis

Uzglabāšanas laiks

Datu subjektu personas datu apstrāde konsultāciju vajadzībām, pieprasījuma izpilde

1 gads no konsultācijas, izziņas, pieprasījuma izpildes dienas. Izņemot gadījumus, kad Datu subjekts piesakās sniegt pakalpojumus Datu pārvaldniekam. Tad tiek piemērots vispārīgais 3 gadu termiņš

Pircēju datu apstrāde preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas nolūkā

3 gadi kopš pēdējās pieteikšanās Pircēja kontā

Līdz brīdim, kad Pircējs pārtrauc izmantot mūsu pakalpojumus un izdzēš savu lietotāja kontu

Fizisko personu un Pārstāvju personas datu apstrāde, lai izpildītu līgumus ar partneriem, Piegādātājiem

Līguma darbības laikā un 10 gadus pēc darījuma beigām

Datu subjektu personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos

5 gadi kopš piekrišanas saņemšanas dienas, ja vien Datu subjekts nevēlas pagarināt šo periodu

Personas datu apstrāde, lai nodrošinātu personāla, Pircēju un īpašuma drošību (videonovērošana)

14 kalendārās dienas. Ja video dati tiek izmantoti kā pierādījumi civilprocesā, administratīvā vai kriminālprocesā vai citos likumos paredzētajos gadījumos, video datus var uzglabāt tādā mērā, kāds nepieciešams šiem datu apstrādes mērķiem, un nekavējoties iznīcināt, kad tie vairs nav nepieciešami

Kandidātu personas datu apstrāde darbā pieņemšanas nolūkā

4 mēnešus kopš kandidāta pieņemšanas darbā. Kandidāta CV un citu datu ilgākai glabāšanai ir nepieciešama kandidāta piekrišana


 

Izņēmumus uzglabāšanas periodiem var izdarīt tādā mērā, ciktāl tie nepārkāpj Datu subjektu tiesības un atbilst likuma prasībām. Ilgāku Jūsu personas datu uzglabāšanu var veikt, ja:

 • Ir svarīgi, lai mēs spētu sevi aizstāvēt pret prasībām, pretenzijām vai tiesas prāvām un izmantot savas tiesības;

 • Ir pamatotas aizdomas, ka tiek izmeklēta nelikumīga darbība;

 • Jūsu dati ir nepieciešami, lai atrisinātu strīdu vai sūdzību;

 • Kopijas un citi mērķi, kas saistīti ar informācijas sistēmu darbību un uzturēšanu vai līdzīgiem mērķiem;

 • Citu tiesību aktos paredzētu iemeslu dēļ.

Termiņu beigās, ja tie nav pagarināti, dati tiks iznīcināti tādā veidā, ka tos nevarēs atjaunot.

 


 

JŪSU TIESĪBAS

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārvaldnieka vārdā, ir šādas tiesības:

 • Tiesības zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi;

 • Tiesības piekļūt saviem datiem un to apstrādei;

 • Tiesības labot vai papildināt nepilnīgus personas datus, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus;

 • Tiesības iznīcināt personas datus un tiesības "tikt aizmirstam", jeb apturēt jūsu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu);

 • Tiesības ierobežot personas datu apstrādi kāda likumīga iemesla dēļ;

 • Tiesības pārsūtīt datus, ja Datu subjekts ir sniedzis savus personas datus Datu pārvaldniekam strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā;

 • Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kad šādi dati tiek apstrādāti vai tos paredzēts apstrādāt tiešā mārketinga, tostarp profilēšanas, vajadzībām, ciktāl tie attiecas uz šādu tiešo mārketingu;

 • Tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Datu subjektam ir tiesības rakstiski iesniegt Datu pārzinim jebkuru pieprasījumu vai instrukciju, kas saistīta ar personas datu apstrādi, vienā no šiem veidiem: piegādājot tieši uz adresi UAB “Interversus”, Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius; pa pastu: UAB “Interversus”, Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius; e-pastu: [email protected].

Saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, pārvaldnieks ne vēlāk kā viena mēneša laikā kopš pieprasījuma datuma sniedz atbildi un veic pieprasījumā norādītās darbības vai atsakās no tām. Vajadzības gadījumā šo periodu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem atkarībā no pieteikumu sarežģītības un skaita. Tādā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas Datu pārvaldnieks informē Datu subjektu par šādu pagarinājumu, norādot kavēšanās iemeslus.

Pārvaldnieks nedrīkst dot iespēju Datu subjektiem izmantot iepriekšminētās tiesības, izņemot atteikumu apstrādāt personas datus, izmantojot tiešo mārketingu, ja likumos ir paredzēta noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana un identificēšana, kā arī Datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

 

TREŠO PERSONU VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU VIETNĒS

Datu pārvaldnieka vietnē var būt trešo personu reklāmas, saites uz viņu vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldnieks nepārvalda, piemēram, saite uz Datu pārvaldnieka Facebook profilu. Pārvaldnieks nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums jāizlasa privātuma paziņojumi, kas attiecas uz trešo personu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

 

Ja esat sniedzis informāciju par sevi, izmantojot "Facebook", mēs saprotam, ka piekrītat sniegt kontaktinformāciju un e-pastu, lai varam sazināties ar jums elektroniski un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus.

SĪKFAILI

Apmeklējot Datu pārvaldnieka vietni, mēs vēlamies sniegt jūsu vajadzībām pielāgotu saturu un funkcijas. Tam nepieciešami sīkfaili (angļu val. cookies). Tie ir mazi informācijas vienumi, kas tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni, un tiek saglabāti jūsu datorā vai citā termināļa ierīcē. Tie palīdz Datu pārvaldniekam identificēt jūs kā iepriekšēju konkrētās vietnes apmeklētāju, saglabā vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgo saturu. Sīkfaili arī palīdz nodrošināt vienmērīgu vietņu darbību, ļauj uzraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu un apkopot statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkfailu apraksti

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts/

Lietošanas mērķis

Radīšanas brīdis

Derīguma termiņš

 

Izmantotie dati

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkfailus

Kad jūs izmantojat pārlūku, lai piekļūtu mūsu sniegtajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visus sīkfailus, noraidītu visus sīkfailus vai saņemtu paziņojumu par sīkfaila nosūtīšanu. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, apskatiet palīdzības sadaļu. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkfailu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu apkopota, izmantojot sīkfailus, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, lai ļautu jums atteikties no sīkfailu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkfailus, apmeklējiet vietni: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkfailu dzēšana var palēnināt jūsu interneta pārlūkošanu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tos publicē tīmekļa vietnē.

Kad Datu subjekts izmanto vietni un/vai pakalpojumus, ko sniedz Datu pārvaldnieks pēc Privātuma Politikas papildināšanas vai izmaiņām tajā, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts neiebilst pret šādiem papildinājumiem un/vai izmaiņām.

KĀ ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKA TIKS MAINĪTA?

Visas izmaiņas mūsu konfidencialitātes politikā tiks publicētas vietnē. Pēc Jūsu pieprasījuma Jums tiks paziņots par šīm izmaiņām. Jaunie konfidencialitātes politikas noteikumi var tikt publicēti arī vietnē, un Jums, iespējams, būs jāizlasa un jāpieņem tie, lai turpinātu izmantot vietni un (vai) mūsu pakalpojumus.

KĀ JŪS VARAT SAZINĀTIES AR MUMS?

Lūdzu, nosūtiet visus dokumentus, kas saistīti ar šo konfidencialitātes politiku, uz šādiem kontaktiem: pa pastu - Pramonės g. 97, LT-11115 Viļņa, Lietuva; pa e-pastu - [email protected]

 

Ievērībai: Yesyes.lv satur atklātu seksuālu informāciju un attēlus. Lietot šo vietni vari tikai no 18 gadu vecuma.